Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi

Vatican I. Hoàn Cảnh Giáo Hội Sau công đồng Nicea 325

Công đồng Nicea (năm 325) kết thúc với những xác định cụ thể về tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con (Logos) là "hai Ngôi vị khác biệt, không chia nhau một thần tính duy nhất nhưng mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn" (1), hai Ngôi Vị có đồng bản thể (homoousios), nghĩa là "Chúa Cha là gì thì Chúa Con là thế ấy"chứ không phải là hai bản tính tương tự giống nhau (2). 

Công đồng cũng lên án lạc thuyết Arius đang rất phổ biến thời bấy giờ, và kèm theo kỷ luật vạ tuyệt thông cho những ai không chấp nhận giáo huấn hay chống lại lời dạy của công đồng.

Sau công đồng, các giám mục về lại địa phương mình. Họ tuyên xưng lời dạy của Giáo Hội (Chúa Giêsu Kitô đồng bản thể với Chúa Cha, được sinh ra mà không phải được tạo thành v.v...) nhưng không cắt nghĩa. Khi giáo dân thắc mắc về tín lý này, chính các giám mục cũng không thực sự hiểu nội dung tín điều này để giải thích thoả đáng (3).

Vì thế, những diễn dịch về lời dạy của công đồng tiếp tục gây tranh cãi thần học. Hoàn cảnh chính trị cũng góp phần không nhỏ cho những tranh cãi này kéo dài, rồi dẫn đến những công đồng cần thiết tiếp theo sau đó để giải quyết.

Xem thêm: Lịch Sử Thần Học Chúa Ba Ngôi

Thư Hàng Tháng

Để nhận được những tin tức của Truyền Thông, xin hay ghi danh:

Liên Lạc Toà Báo

  • Tel. (562) 424-2041

Nối Kết

   

youtubetvastm

Bạn đang ở: Home Toà Báo Thiên Chúa và Giáo Hội